Лечението на ОСА е неинвазивно и безвредно

Най-ефективно е лечението с т.нар. СРАР-апарати (CPAP – continuous positive airway pressure), чийто ефект са състои в осигуряване на проходими горни дихателни пътища. Това леяение предотвратява възникването на обструкция. Качеството на съня се възстановява и се прекъсва порочния кръг на дневна сънливост и некачествен сън през нощта, който се наблюдава при OСА. CPAP-апаратите се делят на следните подвидове:
imgLeft example1
. Неавтоматичен CPAP – стойността на лечебното налягане е предварително фиксирана и постоянна;
2. Автоматичен CPAP – стойностите на лечебното налягане варират автоматично в предварително зададен от специалистите диапазон според потребностите на пациента.
3. Апарати с две нива на налягане /BiPAP/ – устройството променя стойностите на подаваното налягане във връзка с фазите на дишането;
Някои апарати позволяват запис на параметрите на терапията и резултатите от нея във всяка отделна нощ. Това дава възможност периодично монитириране на терапията чрез специален софтуер.

Използват се и редица други приспособления за частичното намаляване на апнеите, но те не са толкова ефективни, колкото лечението със CPAP. Такива са например различните фиксационни шини, които се слагат нощно време между горната и долната челюст и т.н. До този момент няма медикаментозно лечение, което да показва задоволителни резултати при OСА.

Лечение със CPAP

imgLeft exampleПоложителното налягане, което подават апаратите варира обикновено между 4-20 см. воден стълб. За да се определи точното налягане, при което СРАР-апаратът ще обдишва пациента, е необходимо да преспи с апарат една нощ (титриране на налягането) в сънната лаборатория с лабораторен CPAP-апарат. Друга възможност е т.нар. сплит-запис (split-night recording), при който по преценка на лекаря, ако е налице тежка ОСА, през първата част на нощта се прави полисомнография, а през втората се извършва уточняване на лечението със CPAP.
Правилно проведената терапия води до коригиране на нарушенията, намаляване на сърдечно-съдовия риск, подобряване на съня, изчезване на дневната сънливост, депресивните симптоми, честото нощно уриниране, намаляване на телесната маса. Пациентите отслабват, чувстват се тонизирани и работоспособни.

 

bottom corner